Golden Sea Villas Paros

Pravidla a podmínky vztahující se k vilovému komplexu platné pro:

Vila mušle, Písková vila, Vila mořská hvězdice, Oblázková vila

Podmínky jsou uvedeny v originálním anglickém jazyce, ke kterému jsme u každého odstavce připojili náš překlad:

Terms of lease

Podmínky pronájmu

 1. Price includes rental for specific period and number of guests, utilities, water and electricity. The residence will be delivered clean and ready to use.
  • Cena zahrnuje pronájem na konkrétní období a počet hostů, poplatky, vodu a elektřinu. Rezidence bude dodána čistá a připravená k použití.
 1. The Rental Agreement concerns the specific number of guests agreed for specific period. In NO circumstance may the guests accommodate extra people without the prior consent of the Owners, including and not limited to overnight guests.
  • Smlouva o pronájmu se týká konkrétního počtu hostů dohodnutých na konkrétní období. Za žádných okolností nesmí host ubytovat další osoby bez předchozího souhlasu majitelů, mimo jiné včetně hostů přes noc.
 1. Leasing of the residences is for the sole purpose of residential housing of the agreed guests for the specific period of time and for no other use. Parties, gathering events, or conferences, are not allowed without the permission of the owner.
  • Pronajímání rezidencí je určeno pouze pro účel ubytování dohodnutých hostů na konkrétní dobu a bez dalšího využití. Párty, shromažďovací akce nebo konference nejsou povoleny bez souhlasu majitele.
 1. Owners or agents reserve the right to enter the property for inspection at all time.
  • Majitelé nebo zástupci si vyhrazují právo kdykoli vstoupit do nemovitosti k nahlédnutí.
 1. It is not allowed to change the setting or decoration of the house furniture without the prior consent of the Owners. Inside furnishings stay inside and outside furnishing outside! Please ask if you need something extra in either case.
  • Bez předchozího souhlasu majitelů není dovoleno měnit nastavení nebo dekorace bytového nábytku. Zejména není možné přesouvat nábytek určený pro vnitřní prostory ven a naopak. Vždy se prosím obraťte na hostitele, pokud potřebujete něco navíc.
 1. Main food supplies (groceries, meat, vegetables, etc), alcoholic drinks, bottled water or other supplies are NOT included in the price.
  • Strava (potraviny, maso, zelenina atd.), alkoholické nápoje, balená voda nebo jiné dodávky NEJSOU zahrnuty v ceně.
 1. Rental price does NOT include any transfers (person or luggage) to or from the property, tolls, car rental or ferry ticket back and forth to an island. Rental price does not include any other form of transportation or transfer (port, airport, other).
  • V ceně pronájmu NENÍ zahrnut transfer osob a zavazadel na nebo z ubytování. Doprava a případné mýtné, půjčovna aut nebo trajekt na ostrov a zpět není také v ceně pronájmu, jakož i osobní vyzvednutí z přístavu, letiště, apod.
 1. Rental day ends at 10:00 am. Guests forcibly staying after this time will be charged 1/2 or full day rental according to the current price catalogue (see Terms of Payment). Golden Sea Villas provide you free keep of baggage at the departure.
  • Pronájem končí v 10:00 ve dne odjezdu. Hosté, kteří budou v rezidenci pobývat i po této době bude účtována 1/2 nebo celodenní pronájem podle aktuálního cenového katalogu. Vily Golden Sea Villas poskytují při odjezdu zdarma úschovu zavazadel.
 1. Properties are expected to be handed over clean and in order.
  • Je očekáváno, že nemovitost bude předána čistá a v pořádku.
 1. The renter(s) is/are liable for any damage or for the removal /destruction of items on and around the properties, including and not limited to plants, external structures, etc. Guests are expected to respect the Villas and their contents. Guests are expected to leave the Villas in same condition they were delivered, tidy and as clean as possible. Villa items, including and not limited to linen and / ornamental things remain with the villas!
  • Nájemce (nájemci) odpovídá za jakékoli škody nebo za ztrátu či zničení věcí, majetku a jeho okolí včetně (a nikoliv pouze) rostlin, venkovních prostor atd. Od hostů se očekává, že budou respektovat prostředí vil včetně vil samotných. Očekává se, že hosté opustí vily ve stejném stavu, v jakém je převzali a že budou v maximální míře uklizené a čisté. Předměty z vil zde zůstávají, platí to i pro povlečení nebo ozdobné předměty!
 1. Pets are allowed only with prior consent and approval of the owners.
  • Domácí zvířata jsou povolena pouze s předchozím souhlasem a se souhlasem majitelů.
 1. The private parking of the property is to be used only from the customers. No more than two vehicles per Villa are accepted.
  • Soukromé parkování je umožněno pouze hostům a sice maximálně dvě vozidla na jednu vilu.
 1. The pool is provided only for the customers of Golden Sea Villas. The working hours are 7:00 – 20:00.
  • Bazén mohou používat pouze hosté Golden Villas Villas. Provozní doba je 7:00 – 20:00.
 1. The Owners reserve the right to amend prices and any of the above terms of rental at any time.
  • Majitelé si vyhrazují právo kdykoli upravovat ceny a některou z výše uvedených podmínek pronájmu.
 1. The owners are not liable to any incident of theft. Customers are obliged to take care of their own valuable items.
  • Majitelé nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv nepříjemné incidenty nebo krádeže. Zákazníci jsou povinni starat se o své vlastní cenné předměty.
 1. In case of non pre-agreed late departure of the Villas, 1/2 day rental will be charged (departure by 15:30 pm) and full day (departure after 18:00 pm) according to the current price catalogue. Non pre-agreed late departure may take place only if the Villa is not already reserved to another customer.
  • V případě nedohodnutého pozdního odjezdu z vily bude účtován 1/2 denní nájem (odjezd do 15:30 hodin) a celý den (odjezd po 18:00 hodin) podle aktuálního cenového katalogu. K neschválenému pozdnímu odjezdu může dojít pouze v případě, že vila již není rezervována pro jiného zákazníka.
 1. Guests are liable for house safety & integrity.
  • Hosté odpovídají za bezpečnost a pořádek v domě.
 1. Golden Sea Villas will, in no case, recognize circumstantial evidence for late cancellation of reservations. Guests are expected to notify in due time for cancellation.
  • Vily Golden Sea Villas se v žádném případě nebudou řídit okolnostmi pro pozdní zrušení rezervace. Hosté musí o jejím zrušení informovat včas.

Storno podmínky:

Rezervace se vrací v plné výši v případě, že ke zrušení dojde alespoň do 4 týdnů před začátkem pobytu. Ve třetím týdnu činí stornovací poplatek 50 %. Je-li pobyt zrušen dva a méně týdny před pobytem, propadá veškerá záloha. Zrušení musí být provedeno písemně (e-mail, dopis, fax). Týdny se počítají od času 00:01 dne příjezdu hosta.